Evangeliet og fattigdom

Evangeliet står i sentrum av virksomheten vår og Jesus Kristus inspirer og leder oss.

Vi finner motivasjon i misjonsbefalingen og vi griper inn i alle områder av barnas liv for å frigjøre dem fra fattigdom i Jesu navn.

Hva er fattigdom? Det er vanlig å tenke at fattigdom kun handler om økonomi eller omstendigheter. «Hvis disse menneskene bare hadde nok mat, vann, helsehjelp og mulighet til utdannelse ...» tenker vi «så ville alt vært bra.»

Det er sant at fattigdom begrenser tilgangen til livsviktige ting og tjenester, og det er viktig at vi arbeider for at disse behovene blir møtt. Men det er mer til fattigdom enn det materielle.

Det åndelige aspektet ved fattigdom

Compassion har en holistisk tilnærming til hjelp. Vi griper inn i barnas liv og støtter dem på alle områder i livet. Vi ønsker å se hele mennesket og møte de fysiske, følelsesmessige, åndelige og økonomiske behovene. Å leve i fattigdom er ofte knyttet sammen med skam. Barn blir fortalt at de ikke er verdt noe og brytes ned av kreftene rund dem. Når de kommer til Compassion-prosjektet, har de ofte med seg følelsesmessige og åndelige utfordringer. De kan kjenne på alt fra hjelpeløshet til apati. Følelsesmessige og åndelige utfordringer vanskeliggjør situasjonen deres enda mer.

«Du elskede! Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.» 3. Johannesbrev 1,2

Barna trenger å bli sett, elsket og beskyttet og de trenger ansvarlige voksne som kan hjelpe dem i den følelsesmessige, fysiske og åndelige utviklingen. De primære behovene blir dekket. Gjennom å jobbe med sinn, kropp, hjerte og det åndelige aspektet kan barna settes fri fra fattigdom.

Barna går på skole og får undervisning som utfyller det den vanlige skolen kan tilby. Vi ivaretar hvert enkelt barns helse. Vi sørger for at de blir vaksinert og griper inn når de trenger medisinsk hjelp. Vi stimulerer også til fysisk aktivitet og lærer barna og deres omsorgspersoner om hygiene.

Vi hjelper også barna til endring både på det indre og ytre plan. Sosialarbeidere ivaretar barnas velvære og gir ekstra støtte, for eksempel traumebehandling. De får kjærlighet og oppmuntring fra prosjektmedarbeidere og brev fra faddere.

«For Du har vært et vern for den fattige, og for den trengende i hans trengsel, en tilflukt fra uværet, en skygge for heten.» Jesaja 25,4

På prosjektene lærer og erfarer barna at Gud elsker dem betingelsesløst. De blir kjent med evangeliet på en måte som passer for deres alder og kultur. De får trosopplæring og en barnebibel.

Vi i Compassion ser at evangeliet har stor kraft i livene til barna som er med i programmene våre. Mennesker som er endret på innsiden, endrer verden. I hele verden gir Compassion-barn og tidligere fadderbarn tilbake til sine lokalsamfunn og hjemland. Gud har en plan for dem og de er fulle av håp og kraft!

For å sette barn fri fra fattigdom må vi møte de fysiske og materielle behovene deres i tillegg til at de åndelige behovene blir ivaretatt. De lokale kirkene vi samarbeider med gir dem muligheten til å høre det livsforvandlende budskapet.

«Lukk opp din munn for dem som er tause, tal saken for dem som holder på å gå til grunne. Lukk munnen opp og døm rettferdig, la arme og fattige få sin rett» Ordspråkene 31,8-9

What is poverty? It can be easy to see it as strictly a material or circumstantial issue. “If these people just had enough food or water or education or healthcare,” we think, “then everything would be fine.”

It’s true that poverty limits access to these vital things, and it is important that we work to see those needs met. But there’s more to poverty than material concerns. In fact, those material concerns are symptoms of something deeper—a spiritual condition.

Our world is broken because our relationship with God is broken.

CDSP-IO-21-0906.jpg

The spiritual nature of poverty

The opening chapters of the Bible show the creation of a perfect world, one God declares “very good” (Genesis 1:31). God, humanity and the rest of creation lived in perfect harmony.

It was a world in which poverty could not exist.

That is, until sin entered the world. In Genesis 3, we see the first humans choose to rebel against their Creator and destroy all that was very good about their relationship with God, each other and the world around them.

Poverty became the default setting of the world.

Where there was once harmony between God, humanity and creation, there was now discord. Where once the ground produced fruit in abundance, now even a meager existence would require struggle and toil (Genesis 3:17-19).

0908BF-976.jpg

Because we as humans choose our own way over God’s, the world around us exhibits the symptoms of this brokenness. Whether it is violence, environmental degradation, exploitation, poverty or slavery–all suffering and injustice stems from humanity’s broken choices that lead to brokenness in the world around us.

An eternal solution to poverty

While that might seem bleak, there is good news! Jesus came to redeem all that is broken and restore our relationship with God—both for those of us living in material comfort and for those of us living in material poverty.That doesn’t mean Jesus promises life without suffering. We still live in a broken and fallen world.

1109BD-0505.jpg

Denne siden bruker cookies Les mer